วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเลื่อน ขยายระยะเวลาการกรอกใบสมัครสอบ ก.พ. 2554 ไปจนถึงวันที่ 8 มิ.ย. 54

สำนักงาน ก.พ. ได้ประกาศระเบียบการสมัครสอบประจำปี 54 โดยกำหนดวันกรอกใบสมัครสอบ กพ.
ตั้งแต่วันที่ 4 - 29 พฤษภาคม 2554 นั้น
ตอนนี้ได้เลื่อนเวลาการกรอกใบสมัครสอบออกไปจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2554 แล้ว
ทั้งนี้ผู้ที่กรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้วจะต้องพิมพ์ใบตรวจทานข้อมูลเก็บไว้เป็นหลักฐานด้วย

ผู้ที่สมัครสอบ ภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2554 ที่ได้ชำระเงินค่าสมัครสอบ และเลือกศูนย์สอบแล้ว แต่
ยังไม่ได้กรอกใบสมัคร จะต้องเข้ามากรอกใบสมัครเพื่อเลือกหน่วยที่สอบ และพิมพ์ใบตรวจทานข้อมูล
ภายในวันที่ 8 มิ.ย. 2554 มิฉะนั้นท่านจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย การเรียงประโยค

แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย การเรียงประโยค

1) 1. เป็นจำนวนมาก 2. รัฐและประชาชน 3.ในท้องถิ่นต่างๆ 4. ได้รวมกันจัดตั้งโรงเรียน
ก. 2 4 1 3
ข. 1 2 3 4
ค. 2 3 4 1
ง. 1 4 2 3
จ. 4 3 2 1

2) 1 .สมัยสุโขทัย 2. ปรากฎตามศิลาจารึกว่า 3.ชาวสุโขทัยไม่นิยมความเป็นทาส 4. เมื่อตรวจดูตามประวัติทาส 5. เห็นมีส่วนใหญ่ทางกรุงศรีอยุธยา
ก. 1 3 2 4 5
ข. 4 2 1 3 5
ค. 2 1 3 4 5
ง. 5 4 3 2 1
จ. 3 4 5 2 1

3) 1. จากผลการศึกษาค้นคว้า 2. ดังกล่าว 3.การศึกษามีค่ายิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ 4. จะเห็นได้ว่า
ก. 1 2 3 4
ข. 1 2 4 3
ค. 4 3 1 2
ง. 2 3 4 1
จ. 4 1 2 3

4) 1. ทุกคนควรหลีกเลี่ยง 2. เพราะว่า 3. ติดเป็นนิสัยได้เร็ว 4. การพนัน
ก. 1 2 3 4
ข. 2 3 4 1
ค. 4 2 3 1
ง. 1 3 4 2
จ. 4 1 2 3

5) 1. คือคิดว่าจะได้ที่ไหนมาใช้ให้พอ 2. ในเวลาก่อนแต่งงานไซร้ 3. เมื่อแต่งงานแล้วมักจะะต้องคิดถึงมากที่สุด 4. หญิงชายคู่ใดไม่ได้คิดถึงเรื่องเงินเลย
ก. 2 4 3 1
ข. 4 2 3 1
ค. 4 2 1 3
ง. 1 2 3 4
จ. 14 2 3
6) 1. การอบรมบ่มนิสัยนั้น 2. เพียงแควันละนาทีก็ดีถม 3. อาจเป็นเพราะอบรมหนึ่งนาที 4. ศิษย์จะดีมีชื่อหรือล่มจม
ก. 1 3 2 4
ข. 1 2 4 3
ค. 4 1 2 3
ง. 3 1 2 4
จ. 4 3 2 1

7) 1. เพื่อยังชีวิตให้อยู่รอด 2. คนเรามีปัยหาชีวิตเกิดขึ้นได้เสมอ 3. ต้องขบคิดแก้ใขต้องสู้อยู่เสมอ 4. บางครั้งก็เกิดขึ้นอย่างไม่รู้ตัว
ก. 1 2 4 3
ข. 1 3 4 2
ค. 4 2 3 1
ง. 2 4 3 1
จ. 2 1 3 4

8) 1. เพราะยังไม่อยากตาย 2. ความกลัวที่สุดของมนุษย์คือความตาย 3. เมื่อพุดถึงความตายต่างก็เกิดทุกใจ 4. ทั้งที่รู้ว่าไม่มีใครหนีพ้น
ก. 1 2 3 4
ข. 4 3 2 1
ค. 1 3 4 2
ง. 2 3 4 1
จ. 3 1 4 2

9) 1.การไปมาในกรุงเทพฯ 2. สมัยนั้น 3. ถนนหนทางยังมีน้อย 4. รถก็มีแต่ของหลวง 5. ยังใช้เรือกันเป็นพื้น 6. ไปไหนจึงต้องอาศัยเรือ
ก. 1 3 2 4 5 6
ข. 5 4 3 2 1 6
ค. 2 3 1 5 4 6
ง. 1 5 2 3 4 6
จ. 2 4 3 1 5 6

10) 1. ทั้งที่ดินและเงินทุน 2. จึงได้เข้าหักล้างถางป่าโดยพลการ 3. เนื่องจากราษฎรเหล่านี้ขาด 4. ซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย 5. ราษฎรดังกล่าวนี้
ก. 3 1 5 2 4
ข. 1 3 4 2 5
ค. 2 4 3 1 5
ง. 5 1 2 3 4
จ. 1 5 4 3 2เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย การเรียงประโยค

ข้อ 1. ตอบ ก
ข้อ 2. ตอบ ค
ข้อ 3. ตอบ ข
ข้อ 4. ตอบ จ
ข้อ 5. ตอบ ก
ข้อ 6. ตอบ ข
ข้อ 7. ตอบ ง
ข้อ 8. ตอบ จ
ข้อ 9. ตอบ ค
ข้อ 10. ตอบ ก
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ ก.พ. อนุกรม พร้อมเฉลย วิธีทำ แนวคิด อย่างละเอียด

แนวข้อสอบ ก.พ. อนุกรม พร้อมเฉลย วิธีทำ แนวคิด อย่างละเอียด

แนวข้อสอบ ก.พ. อนุกรม พร้อมเฉลย วิธีทำ แนวคิด อย่างละเอียด

เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. พร้อมวิธีทำ แนววิธีคิด อย่างละเอียด

เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. อนุกรม พร้อมเฉลย วิธีทำ แนวคิด อย่างละเอียด


อ่านแนวข้อสอบ ก.พ. เพิ่มเติมได้คลิ๊กที่นี่

แนวข้อสอบ ก.พ.

อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ข้อสอบ ก.พ. เงื่อนไขทางภาษา พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ก.พ. เงื่อนไขทางภาษา พร้อมเฉลย

คำชี้แจง
ตอบ 1 ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข
ตอบ 2 ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข
ตอบ 3 ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด
ตอบ 4 ถ้าข้อสรุปในทั้งสองมีข้อใดข้อหนึ่งเป็นจริงหรือไม่แน่ชัด

 • นายดำรงค์ไม่ดื่มเหล้า
 • สมศรีเป็นครู
 • ญาติของสมศรีทุกคนดื่มเหล้า
 • สมศักดิ์ญาติของสมศรีดื่มเหล้า
 • สมชายญาติของสมศรีเป็นทหาร
 • ปรีชาดื่มสุรา
 • สามีของปราณีไม่ดื่มสุรา
 • ปรีชาเป็นเพื่อนกับสมศักดิ์
 • ดนัยเป็นญาติของสมศรี
1. ข้อสรุปที่ 1 สมชายดื่มเหล้า
    ข้อสรุปที่ 2 ตำรวจบางคนดื่มเหล้า

2. ข้อสรุปที่ 1 ดำรงค์เป็นญาติของสมศรี
    ข้อสรุปที่ 2 สมศักดิ์ไม่ดื่มสุรา

3. ข้อสรุปที่ 1 ตำรวจทุกคนดื่มเหล้า
    ข้อสรุปที่ 2 ภรรยาของดำรงค์ไม่ชอบดื่มสุรา

4. ข้อสรุปที่ 1 สมศรีดื่มสุรา
    ข้อสรุปที่ 2 ญาติบางคนของสมศรีรับราชการ

5. ข้อสรุปที่ 1 สามีของสมศรีเป็นครู
    ข้อสรุปที่ 2 ดำรงค์เป็นญาติของสมชาย

6. ข้อสรุปที่ 1 ดำรงค์เป็นทหาร
    ข้อสรุปที่ 2 ดำรงค์เป็นสามีของปราณี

7. ข้อสรุปที่ 1 ปรีชาเป็นญาติของสมศรี
    ข้อสรุปที่ 2 เพื่อนของสมศักดิ์บางคนดื่มสุรา

8. ข้อสรุปที่ 1 สามีของปราณีเป็รญาติกับสมศรี
    ข้อสรุปที่ 2 ปรีชาเป็นตำรวจ

9. ข้อสรุปที่ 1 ดนัยเป็นครู
    ข้อสรุปที่ 2 ดนัยเป็นเพื่อนกับปรีชา
(เฉลยแนวข้อสอบ ก.พ. เงื่อนไขทางภาษา)
ข้อ 1. ตอบ 1
ข้อสรุป 1 จริง
ข้อสรุป 2 จริง

ข้อ 2. ตอบ 2
ข้อสรุป 1 ไม่จริง
ข้อสรุป 2 ไม่จริง


ข้อ 3. ตอบ 3
ข้อสรุป 1 ไม่แน่ชัด
ข้อสรุป 2 ไม่แน่ชัดข้อ 4. ตอบ 4
ข้อสรุป 1ไม่แน่ชัด
ข้อสรุป 2 จริง


ข้อ 5. ตอบ 3
ข้อสรุป 1 ไม่แน่ชัด
ข้อสรุป 2 ไม่แน่ชัด


ข้อ 6. ตอบ 3
ข้อสรุป 1 ไม่แน่ชัด
ข้อสรุป 2 ไม่แน่ชัด


ข้อ 7. ตอบ 4
ข้อสรุป 1 ไม่แน่ชัด
ข้อสรุป 2 จริง


ข้อ 8. ตอบ 4
ข้อสรุป 1 ไม่จริง
ข้อสรุป 2 ไม่แน่ชัด

ข้อ 9. ตอบ 3
ข้อสรุป 1 ไม่แน่ชัด
ข้อสรุป 2 ไม่แน่ชัด
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ ก.พ. การใช้คำราชาศัพท์ พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ ก.พ. การใช้คำราชาศัพท์ พร้อมเฉลย ไว้อ่านสอบ กพ ปี 54

 1. ข้อใดใช้ ทรง ไม่ถูกต้อง
ก. ทรงช้าง
ข. ทรงพระอักษร
ค. ทรงดนตรี
ง. ทรงโปรด

2. ข้อใดไม่มีคำราชาศัพท์
ก. พระชามาดา
ข. พระอุณาโลม
ค. พระตถาคต
ง. พระหัตถ์


3. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว....พระราชดำเนินเป็น....ประธาน....รดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ก. เสด็จ  องค์  พิธี
ข. เสด็จ  องค์  พระราชพิธี
ค. ทรงเสด็จ  องค์  พิธี
ง. ทรงเสด็จ  องค์  พระราชพิธี


4. สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงลง....
ก. พระปรมาภิไธย
ข. พระนามาภิไธย
ค. พระพระนาม
ง. พระหัตถเลขา

5. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถ่ายรูปใช้คำราชาศัพท์ว่าอย่างไร
ก. ทรงภาพ
ข. ทรงรูป
ค. ทรงถ่ายรูป
ง. ทรงถ่ายภาพ


(เฉลย ข้อ 1 ง,  ข้อ 2  ค, ข้อ 3 ข, ข้อ 4 ข, ข้อ 5 ค)
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เทคนิคการทำข้อสอบ ก.พ. การเรียงประโยค

เทคนิคการทำข้อสอบ กพ การเรียงประโยค

1. หาข้อขึ้นต้นประโยค โดยยึดหลักดังนี้
 • คำนาม รวมทั้งคำ “การ+กริยา” และ “ความ+ วิเศษณ์”
 • ช่วงเวลา รวมทั้งคำ เมื่อ ใน (ช่วงเวลาถ้าไม่ขึ้นต้นก็จะอยู่ประโยคสุดท้าย)
 • คำเชื่อมบางคำ เนื่องจาก แม้ว่า ถ้า หาก คำเหล่านี้จะขึ้นต้นได้ต้องรวมกับคำนาม
 • หนังสือราชการ ขึ้นต้นด้วย ตาม ตามที่ ด้วย

2. คำเชื่อม ที่ , ซึ่ง, อัน, ผู้ ,เพื่อ, ใน, โดย, ด้วย, สำหรับ ,ของ,จาก ,ตาม
คำเหล่านี้ขึ้นต้นประโยคไม่ได้ ยกเว้นคำว่า ใน+นาม จาก+นาม ตาม+ข้อบังคับ ตาม+หน่วยงาน และถ้าคำเหล่านี้อยู่กลางประโยคถือเป็นส่วนขยายให้ตัดส่วนขยายเหล่านั้นทิ้ง

3. คำปิดประโยค อีกด้วย ก็ตาม นั้นเอง ต่อไป เท่านั้น ถ้าคำเหล่านี้ลงท้ายของข้อแล้วส่วนมากข้อนั้น
จะเป็นข้อสุดท้าย ช่วงเวลา ประโยคคำถาม

4. โครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อย ทั้ง…และ….รวมทั้ง(ตลอดจน) นอกจาก……แล้วยัง(ยังต้อง) ไม่………แต่
แม้…แต่ ดังนั้น+นาม+จึง ถ้า……แล้ว(ยัง)

5. คำนามที่เป็นชื่อเฉพาะจะต้องบวกคำกริยา เช่น ประเทศสมาชิกอาเซียน กระทรวงมหาดไทย

6. หากมีข้อใดขึ้นต้นด้วยคำว่า และ หรือ ให้ใช้เทคนิคหาคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

7. หากมีข้อใดขึ้นด้วยคำว่า กับ ต่อ ให้หาคำกริยาที่ใช้คู่กัน เช่น ประสานกับ ชี้แจงกับ ผลต่อ

8. ในการเรียงหากเหลือ 2 ข้อ ให้พิจารณากริยาใดเกิดขึ้นก่อน หรือเกิดทีหลัง


* ที่มา : จากอินเตอร์เน็ต
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ ก.พ. อนุกรม

ผมได้ลองหาแนวข้อสอบ กพ ตามอินเตอร์เน็ตที่แจกฟรี แต่ว่ายังไม่มีเฉลย
วันนี้ผมเลยจะมาลองเฉลยดูด้วยเทคนิควิธีแบบเฉพาะของตัวเอง
ซึ่งอาจจะเกิดประโยชน์กับผู้ที่สนใจ และผู้ที่จะ กพ ในปี 2554 นี้ได้

จะลองทำแนวข้อสอบกพ อนุกรม เผื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยสันทัด อนุกรม หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ในการสอบ กพ ปี 54 ได้ ไม่มากก็น้อย

เริ่มกันเลย

ข้อ1. 25 33 43 61 89...........
ก. 102
ข. 125
ค. 135
ง. 140

 ดูจากโจทย์แล้ว จะเห็นว่าตัวเลขที่กำหนดให้จะเรียงกันแบบปรกติ นั้นคือการเพิ่มแบบปรกติ เมื่อเราเห็นดังนี้ ให้วิเคราะห์ได้เลยว่าเป็นการบวกเพิ่ม เมื่อเป็นวิธีการบวก ให้เรา หาผลต่างระหว่างเลขที่อยู่ติดกัน กันได้เลย
การหาผลต่างระหว่างตัวเลขที่อยู่ติดกัน บางคนเรียกว่า "ตีแฉก" เพื่อจะได้ง่ายในการมองเวลาทำข้อสอบ

ยิงอธิบายยิ่ง งง เอาเป็นว่า

จากโจทย์ 25 33 43 61 89 ผลต่างของเลข
25 กับ 33 คือ 8 (ได้ผลลัพธ์เก็บไว้ก่อน)
33 กับ 43 คือ 10 (ได้ผลลัพธ์เก็บไว้ก่อน)
43 กับ 61 คือ 18 (ได้ผลลัพธ์เก็บไว้ก่อน)

61 กับ 89 คือ 28 (ได้ผลลัพธ์เก็บไว้ก่อน)

เริ่มเห็นความสัมพันธ์ของตัวเลขแล้วบ้างไหม
ผมมองออกได้ดังนี้
8 + 10 ได้ 18
10+18 ได้ 28
เห็นความสัมพันธ์ตรงนี้ ดังนั้นผมเลยสันนิษฐานว่า
เลขที่อยู่ถัดไปจากเลข 89 นั้นจะหาได้จาก
18+28 = 46
แล้วเอา 46+89 วึ่งคือเลขตัวสุดท้าย ผลลัพธ์ คือ 135

มาดูตัวเลือก มีข้อ ค.

 ไม่รู้ว่าถูกว่าผิด แต่ถ้าเป็นผม ผมจะตอบข้อนี้ ฮ่าา
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ปี 54

สำนัก งาน ก.พ. เปิดรับสมัครกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์ ประจำปี 2554


รับสมัคร จำนวน 2 ตำแหน่ง ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ ตั้งแต่ 4 – 31 พฤษภาคม 2554
ที่ห้องกลุ่มงานสารบรรณ สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.
เลขที่ 59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

หรือดาวน์โหลดใบสมัครออนไลน์ ทางอินเตอร์เน็ตได้ที่  http://www.ocsc.go.th

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 18 – 31 พฤษภาคม 2554 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/prRead.aspx?prID=634403810120832500
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เทคนิคและวิธีทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาค ก. กพ. ความเข้าใจภาษา การหาสาระสำคัญของบทความที่กำหนดให้

ในการสอบ กพ. ปีก่อนๆ หรือแม้แต่ปี 54 นี้ วิชาภาษาไทย ก็จัดเป็นวิชาที่ยากเอาการพอสมควร
หลายๆคนมักสงสัย ว่าทำไมข้อนี้เราคิดว่าจะถูก แต่ทำไมกลับผิดเสียได้
มันก็เลยเป็นเสน่ห์อีกอย่างของวิชาภาษาไทย

ทุกๆสนามสอบ วิชาภาษาไทยถือได้ว่าเป็นวิชาปราบเซียนเลยก็ว่าได้ ดังนั้นคุณๆทั้งหลายอย่าเพิ่งคิดว่าจะกินขาดวิชานี้

ให้ฝึกทำและฝึกคิดให้ถ่องแท้ ประกอบวิชาอื่นด้วย พอประกาศผลสอบผู้ผ่าน กพ. ปี54 รับรองจะมีชื่อคุณเป็นผู้สอบผ่านกพ. ปี2554 แน่แท้จริงเชียว


มาลองฝึกทำข้อสอบวิชาภาษาไทย ภาคก. กพ. ความเข้าใจภาษา การหาสาระสำคัญของบทความที่กำหนดให้ กันดูพอเป็นตัวอย่าง

โจทย์ :
การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ โรงเรียนในปัจจุบันทำหน้าที่แทนครอบครัวซึ่งก็เป็นไปตามสภาพของเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. ในปัจจุบันการศึกษาทั่วไปกระทำเฉพาะในโรงเรียน
2. แต่เดิมการศึกษากระทำกันในเฉพาะครอบครัว
3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อคุณภาพของเยาวชน
4. ปัจจุบันโรงเรียนมีหน้าที่อบรมคนให้เป็นคนดีมีความสามารถ


อย่างแรกเลยให้เราอ่านแล้วจับใจความสำคัญครับ จากนั้นมาดูตัวเลือกในแต่ละข้อ
เริ่มจากข้อ
1 ในปัจจุบันการศึกษาทั่วไปกระทำเฉพาะในโรงเรียน

 ในโจทย์ไม่ได้ระบุเลยใช่ไหมครับ ว่าปัจจุบันศึกษาเฉพาะในโรงเรียน ดังนั้นข้อนี้ตัดไป

2. แต่เดิมการศึกษากระทำกันในเฉพาะครอบครัว
โจทย์บอกว่า "เป็นไปตามสภาพของเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป" ไม่ได้บอกว่า"กระทำกันในเฉพาะครอบครัว" ดังนั้นข้อนี้ตัดไป

3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อคุณภาพของเยาวชน
ตัวเลือกนี้สมควรตัดไปก่อนใครเพื่อนเลย เพราะในโจทย์ไม่ได้พูดถึงคุณภาพของเยาวชนเลย อย่าสับสนกับ "ประสิทธิภาพ"นะครับ
เพราะประโยค"การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ" เป็นการบอกจุดประสงค์ของการศึกษาเท่านั้น

4. ปัจจุบันโรงเรียนมีหน้าที่อบรมคนให้เป็นคนดีมีความสามารถ
ข้อนี้ตามตัวเลยครับ "ปัจจุบันโรงเรียนมีหน้าที่อบรมคน" ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับประโยคโจทย์ที่บอกว่า "โรงเรียนในปัจจุบันทำหน้าที่แทนครอบครัว"

มาขยายคำว่า "ทำหน้าที่แทนครอบครัว" ครอบครัวมีหน้าอบรมบ่มนิสัยสอนสั่งปลูกฝังเด็กเยาวชน ใช่ไหมครับ

ดังนั้นจากโจทย์ประโยคที่ว่า "โรงเรียนในปัจจุบันทำหน้าที่แทนครอบครัว" กับประโยคตัวเลือกข้อ4 "ปัจจุบันโรงเรียนมีหน้าที่อบรมคน" จึงมีความหมายเดียวกันนั่นเอง

ส่วนประโยคท้ายของตัวเลือกข้อ 4 ที่บอกว่า"ให้เป็นคนดีมีความสามารถ" มันจะไปสอดคล้องกับประโยคโจทย์ "การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพ" เพราะโรงเรียนเป็นสถานการศึกษานั่นเองครับ

ฉะนั้นข้อนี้ จึงน่าจะตอบตัวเลือกที่ 4 ครับ


อีกข้อแล้วกัน

โจทย์ :
อาหารบางประเภทไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน หรือของสด เช่น ปลาสลิด จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ทำให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศพากันลำบากใจในการรับขนส่ง จึงจำเป็นต้องมีเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะ
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. อาหารบางประเภทไม่เหมาะกับการขนส่ง
2. การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เที่ยวบินพิเศษ
3. การขนส่งอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน
4. สายการบินทุกแห่งไม่รับขนส่งอาหารที่มีปัญหาในเรื่องกลิ่น

ตัวเลือกที่ 1. อาหารบางประเภทไม่เหมาะกับการขนส่ง
ตัวเลือกนี้กล่าวผิดครับ เพราะโจทย์บอกว่า "มีเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะ"
ดังนั้นอาหารทุกประเภทสามารถขนส่งได้หมดครับ เพียงแต่ต้องขนส่งแบบเฉพาะเท่านั้น ข้อนี้จึงตกไป


ตัวเลือกที่ 2. การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เที่ยวบินพิเศษ
ข้อนี้ตามตัวเลยครับ ตามโจทย์เลย เขากล่าวรวมๆว่า "อาหารบางประเภท"
ดังนั้น ทุเรียน  ปลาสลิด ของสด  เลยจัดอยู่ใน อาหารบางประเภทที่ต้องใช้เที่ยวบินพิเศษ เหมือนกัน

ฉะนั้นข้อนี้น่าจะถูกที่สุด

ตัวเลือกที่ 3. การขนส่งอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน
ข้อนี้กล่าวผิดครับ เพราะการขนส่งอาหาร ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน ไม่เป็นปัญหาของสายการบินเลย
เพียงแต่"ต้องมีเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะ" เท่านั้นเอง ข้อนี้จึงตกไป

ตัวเลือกที่ 4. สายการบินทุกแห่งไม่รับขนส่งอาหารที่มีปัญหาในเรื่องกลิ่น
ข้อนี้ตัดออกก่อนใครเพื่อนเลย โจทย์ก็บอกอยู่ว่า "มีเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพาะ"
ข้อนี้จึงตัดออกไป


เป็นแค่แนวการคิดของผมนะครับ บางท่านอาจมีวิธีคิดที่ดีกว่า
แต่สำหรับผู้ที่ยังกำลังหาวิธีคิดวิเคราะห์แนวข้อสอบภาษาไทยภาค ก. สำนักงาน กพ. อยู่ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ครับ
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

เทคนิคในการสอบภาค ก. สำนักงาน ก.พ.ให้ผ่าน

สอบยังไง ทำอย่างไร ให้ผ่าน กพ.?
อยากสอบผ่านกพ.จะอ่านหนังสืออย่างไร?

มากมายคำถามสำหรับผู้ที่อยากสอบผ่านภาค ก. สำนักงาน กพ.

กลยุทธและเทคนิคคิดว่าอยู่ที่การนำความรู้ที่เรียนมา ความรู้ที่ติว ที่อ่านมา ไประยุกต์ในการตอบคำถามข้อสอบ กพ.

แน่นอน กพ. อาจจะถามว่า 2+2 จะเท่ากับเท่าไหร่ในปีที่แล้ว
แต่ในปีต่อมา อาจจะถามว่า 4+4 เท่ากับเท่าไหร่

ในที่นี้หมายความว่า คุณจะต้องรู้ว่า ทำไม 2+2 จึงเท่ากับ 4 แล้วทำไม 4+4 จึงเท่ากับ 8
ไม่อยากให้อ่านแบบท่องจำ เราจะต้องอ่านแบบทำความเข้าใจด้วย

ข้อสอบแนว อนุกรม หรือสูตรคณิตศาสตร์ทั่วไปคิดว่าทุกคนคงจะพอทำได้อยู่แล้ว
แต่ถ้าคุณยังไม่รู้วิธีหา วิธีคำนวน วิธีทำ
ให้คุณศึกษาเพิ่มเติมได้ จาก youtube ได้ ค้นคำว่า "สอบ กพ" ดูสิ ติวออนไลน์ให้หลุดโลกไปเลย
เนื้อหาสาระเน้นๆทั้งนั้น

ส่วนที่ยากที่สุดในการสอบกพ. ทุกๆปี และในปี 2554 นี้ด้วย คิดว่าน่าจะอยู่ที่วิชาภาษาไทย
โจทย์ก็ยาว วกไปวนมา เรียงหน้า เรียงหลัง ปวดหัวจริงๆ

แล้วเราจะทำอย่างไร?
มาดูวิธีการทำข้อสอบเรียงประโยคในวิชาภาษาไทยของ ก.พ. กันก่อน
ยกตัวอย่าง

ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน
2. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ
3. ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป
4. ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง


ตอบข้อ 4

ใช้แนวคิดอะไรในการตอบ

เรามาทำความรู้จักกับการเรียงประโยคในภาษาไทยกันก่อน

ภาษาไทยจะเรียงประโยคแบบ ประธาน + กริยา + กรรม ดังที่เราๆอ่านได้เรียนมานั่นแหล่ะ
แต่โจทย์ของ กพ. จะเป็นการนำกลุ่มคำมาเรียงเพื่อให้ได้ใจความที่สมบูรณ์มากที่สุด
จากโจทย์ข้างต้นผมจะลองเรียงประโยคให้สมบูรณ์น่าจะได้ว่า

2. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ
4. ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง
1. และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน
3. ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป

ผมใช้หลักคิดอย่างไร?
เราต้องหาประโยคแรกของกล่มคำที่โจทย์ให้มาก่อน
ในที่นี้ผมจะตัดข้อ 4 และข้อ 1 ไปก่อนเลย เพราะมีคำเชื่อประโยคขึ้นต้น "ที่" "และ"
แล้วก็มาคิดอีกทีว่าข้อไหนน่าจะเป็นข้อความแรกของประโยค ในข้อ 3 เจอคำว่า "ทำให้" เลยตัดออกไป
เลยเลือกข้อ 2 เป็นประโยคแรก น่าจะใช่ที่สุด

อีกข้อ
ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง
2. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก
3. เพื่อนำเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
4. ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม

ข้อนี้อ่านแล้ว งงๆ แต่ก็พอสรุปได้ดังนี้
2. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก
4. ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม
1. เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง
3. เพื่อนำเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531

ข้อนี้ตอบข้อ 1

หลักการคิด
หาประโยคแรกก่อน ผมตัดข้อ 1, 3, 4 ออกเพราะมีคำเชื่อมอยู่หน้าประโยค
จะมายากขั้นตอนที่สองเพราะ เหลือตัวเชื่อมประโยคหลายตัว
ผมตัดข้อ 1, 3 ออกเพราะ เอามาต่อแล้วอ่านไม่ได้ใจความ
ขั้นตอนต่อมาก็ง่าย เพราะเหลือตัวเลือกแค่สองตัว ก็ให้เรียงประโยคดูว่าเลือกข้อไหนแล้วจะทำให้ประโยคสมบูรณ์ที่สุด

ในการทำข้อสอบสิ่งสำคัญเลยคือเวลา
ดังนั้นให้เราบริหารเวลาให้ดี เลือกทำข้อที่ง่ายๆก่อน ค่อยไปทำข้อที่คิดนานขึ้นไปเรื่อยๆ
และจงดูเวลาประกอบไปด้วย จะได้ทำข้อสอบได้ทัน

เทคนิคการประหยัดเวลาในการสอบ คือ ถ้าเจอข้อที่คิดว่าถูกแล้วให้ฝนข้อสอบเลยไม่จำเป็นต้องอ่านให้ครบทุกตัวเลือก
แต่เราต้องมั่นใจว่าคำตอบถูกต้องนะ

ว่างๆหาติวออนไลน์จากอินเตอร์เน็ตดูครับ มีอะไรหลายอย่างให้เราได้เรียนรู้
ประกอบกับหาหนังสือดีๆอ่านประกอบ และลองฝึกทำข้อสอบ กพ. ของปีก่อนๆตามไปด้วย
รับรองว่าปีนี้คุณสอบผ่านกพ. แน่นอน
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อยากรู้คะแนนผลสอบภาค ก. การขอดูคะแนนผลสอบภาคก. กพ.

ขอดูคะแนนสอบภาค ก. สำนักงาน กพ. ได้ไหม?

อยากรู้คะแนนการสอบภาค ก. ของ กพ. ทำอย่างไร?


การขอข้อมูลผลการสอบของ ก.พ. หรือการขอดูคะแนนผลสอบภาคก. กพ.นั้น
รายละเอียดเราสามารถดูได้จากเว็บไซต์สำนักงาน กพ. ได้หรืออ่านรายละเอียดตามลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ


การขอดูคะแนนผลการสอบภาค ก.
แบบคำร้องขอดูคะแนนผลการสอบ
ใบมอบอำนาจ
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบ กพ 2555

 1. เฉลยข้อสอบ ก.พ. ภาค ก. สอบวันที่ 24 ก.ค. 2554 และ 7 สิงหาคม 54 กัน เฉลยข้อสอบ กพ ภาค ก 2554

 2. แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์(เหตุผล)

 3. แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย การเรียงประโยค

 4. อนุกรม พร้อมเฉลย วิธีทำ แนวคิด อย่างละเอียด

 5. เงื่อนไขทางภาษา พร้อมเฉลย

 6. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ

 7. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ

 8. วิชาภาษาไทย การใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

 9. แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา

 10. แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง

 11. แนวข้อสอบ กพ. ความสามารถด้านเหตุผล การหาข้อยุติ ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ

 12. ความสามารถด้านเหตุผล

 13. แนวข้อสอบ การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ

 14. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

 15. อนุกรมพร้อมเฉลย

 16. แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ไว้อ่านสอบปี54

 17. แนวข้อสอบ กพ. วิชาคณิตศาสตร์

 18. เทคนิคการทำข้อสอบ ก.พ. การเรียงประโยค

 19. แนวข้อสอบ ก.พ. การใช้คำราชาศัพท์ พร้อมเฉลย

อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ


ข้อ 91. การศึกษาในปัจจุบันเป็นการเตรียมคนเพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีมีป ระสิทธิภาพ โรงเรียนในปัจจุบันทำหน้าที่แทนครอบครัวซึ่งก็เป็นไปตามสภาพของ เศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. ในปัจจุบันการศึกษาทั่วไปกระทำเฉพาะในโรงเรียน
2. แต่เดิมการศึกษากระทำกันในเฉพาะครอบครัว
3. สภาพเศรษฐกิจและสังคมมีผลกระทบต่อคุณภาพของเยาวชน
4. ปัจจุบันโรงเรียนมีหน้าที่อบรมคนให้เป็นคนดีมีความสามารถ

ข้อ 92. ในภาษาไทยมีคำว่า “บัณฑิตย์” อีกคำหนึ่งแปลว่าความเป็นบัณฑิต คำนี้ไม่ค่อยใช้โดด ในภาษาไทยมักจะใช้กับคำอื่นในรูปของคำสมาส เช่น ราชบัณฑิตยสถาน เนติบัณฑิตยสถาน เป็นต้น
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. บัณฑิตย์มักใช้ในความหมายที่เกี่ยวกับสถานที่
2. บัณฑิต และบัณฑิตย์มีการใช้และความหมายแตกต่างกัน
3. คำที่อ่านว่า บัน-ดิด มักใช้คู่กับคำอื่นในรูปของคำสมาส
4. บัณฑิตใช้โดดๆ ได้ แต่บัณฑิตย์ใช้โดดไม่ได้

ข้อ 93. อาหารบางประเภทไม่ว่าจะเป็นผลไม้ เช่น ทุเรียน หรือของสด เช่น ปลาสลิด จะมีปัญหาในเรื่องกลิ่น ทำให้สายการบินทั้งในและต่างประเทศพากันลำบากใจในการรับขนส่ง จึงจำเป็นต้องมีเที่ยวบินพิเศษเพื่อรับขนส่งสิ่งเหล่านี้โดยเฉพ าะ
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. อาหารบางประเภทไม่เหมาะกับการขนส่ง
2. การขนส่งอาหารบางประเภทต้องใช้เที่ยวบินพิเศษ
3. การขนส่งอาหารบางประเภทเป็นปัญหาของทุกสายการบิน
4. สายการบินทุกแห่งไม่รับขนส่งอาหารที่มีปัญหาในเรื่องกลิ่น

ข้อ 94. ปัจจุบันคลองต่างๆ หนาแน่นไปด้วยผักตบชวาและวัชพืช รัฐบาลที่ผ่านมาทุกยุคสมัยได้มีการกำจัดแต่ไม่เป็นผล ทำให้สภาพน้ำในคลองต่างๆ เน่าเสียเพราะน้ำไม่ไหลถ่ายเท
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. ผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองไม่สามารถกำจัดได้
2. ผักตบชวาและวัชพืชในลำคลองเป็นสาเหตุทำให้สภาพน้ำเน่าเสีย
3. ผักตบชวามีจำนวนมากขึ้นจนไม่สามารถกำจัดได้
4. รัฐบาลไม่สามารถหาวิธีกำจัดผักตบชวา

ข้อ 95. ปรอทวัดไข้จะมีรอยคอดที่หลอดแก้วในส่วนที่อยู่เหนือกระเปาะที่เ ก็บปรอทเพื่อกันมิให้ปรอทขยายตัวออกจากกระเปาะไปแล้วกลับเข้าสู ่กระเปาะได้อีกเมื่อถูกความเย็น นับเป็นลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้สำหรับวัด อุณหภูมิอื่นๆ
สาระสำคัญของข้อความข้างต้นคือข้อใด
1. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่ได้ใช้ปรอท
2. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่มีกระเปาะเก็บปรอท
3. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิไม่มีรอยคอดที่หลอดแก้วซึ่งอยู ่เหนือกระเปาะ
4. เทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิปรอทจะไม่กลับเข้าสู่กระเปาะเม ื่อถูกความร้อน
คำสั่ง อ่านบทความที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามที่ตามมา
จังหวัดอ่างทองมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่านสองสาย คือแม่น้ำน้อยและแม่น้ำเจ้าพระยา ชาวบ้านส่วนใหญ่จึงมีอาชีพทำนา ซึ่งต้องพึ่งพาธรรมชาติ ถ้าปีใดฝนตกน้อยหรือมากไป ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวก็จะลดน้อยลงตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
ช่วงปี พ.ศ. 2510 – 2518 เป็นเวลา 8 ปี ติดต่อกันที่ชาวบ้านตำบลบ้านวัดตาล (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลบางเสด็จ) อำเภอป่าโมก ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว พระบาท-สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงเสด็จพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในปี พ.ศ. 2518
ด้วยพระปรีชาญาณและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่ทรงดำริให้มีการฝึกฝนอาชีพการปั้นตุ๊กตาชาววังจากดินเหนียวใ ห้แก่กลุ่มแม่บ้าน ให้ทำเป็นงานอดิเรกเพื่อเพิ่มพูนรายได้ และทรงรับเป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยในปี พ.ศ. 2519 พระองค์ท่านได้ส่งอาจารย์พร้อมวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างมาสอนที่วัด สระแก้ว สอนสัปดาห์ละ 2 วัน แต่เรียนได้เพียง 3 สัปดาห์ ชาวบ้านเกิดความหวาดกลัวเพราะการปั้นตุ๊กตาชาววังถือเป็นศิลปะช ั้นสูง ถ้าเรียนโดยไม่มีการทำพิธียกครูอาจไม่เป็นมงคล ประกอบกับในช่วงเวลานั้นมีลูกเด็กเล็กแดงเจ็บป่วยบ่อยๆ เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสด็จมาทำพิธีครอบครู ซึ่งเป็นพิธีกรรมแสดงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านจึงคล ายความกังวลลงได้
กรรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววังมีหลายขั้นตอน เริ่มด้วยการเตรียมดิน ซึ่งช่างปั้นต้องเป็นคนไปหาเอง เพื่อให้ดินเหนียวเหมาะกับงานปั้นตุ๊กตา เมื่อเผาออกมาแล้วจะมีสีแดงสวยงามตามธรรมชาติ ดินที่ได้มานั้นต้องนำมาละลายน้ำและผ่านกรองเอาเศษกรวด เศษหิน ออกให้หมดเสียก่อน จึงจะนำมาปั้นได้
ด้วยฝีมือที่ชำนาญทำให้การปั้นใช้เวลาไม่มาก บางชิ้นส่วน เช่น ศีรษะตุ๊กตาหรือผลไม้ที่มีความละเอียดมากจะใช้แม่พิมพ์ปูนพาสเต อร์ดินเหนียวออกมา ช่วงที่ยากและทำให้ตุ๊กตาเสียหายมากที่สุดคือการเผา เนื่องจากที่นี่ยังใช้เทคโนโลยีแบบดั้งเดิม จึงต้องควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะอยู่เป็นวันๆ ถ้าเพิ่มความร้อนเร็วหรือช้าจนเกินไปจะทำให้ตัวตุ๊กตาแตกหัก บางทีเผาเสร็จเหลือตุ๊กตาไม่ถึงครึ่ง
ลงท้ายด้วยการระบายสี ที่ต้องมีการรองพื้นด้วยสีโปสเตอร์ขาวก่อนตามด้วยสีน้ำมันขาวอี กที ก่อนจะระบายเสื้อผ้าและวาดหน้าตาได้ แต่ละขั้นตอนมีกระบวนการที่จุกจิก ยุ่งยาก ต้องพิถีพิถัน ทำให้เสียเวลามาก คนทำต้องอดทนและใจเย็น
ตุ๊กตาชาววังนอกจากจะทำตามขั้นตอนตอนข้างต้นแล้ว ยังมีการปั้นอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า การปั้นเหมือนจริง ซึ่งจะมีความละเอียดเหมือนคนจริงๆ มากกว่า สีผิวจะเป็นสีของดินเผาแท้ จะลงสีเฉพาะเสื้อผ้าเท่านั้น ใบหน้าก็จะไม่มีการหล่อพิมพ์ แต่จะใช้อุปกรณ์แกะเป็นหน้าตา ตุ๊กตาแบบนี้จะแพงกว่าแบบแรก เพราะมีกรรมวิธียากกว่ามาก

ข้อ 96. คำว่า “ราชินูปถัมภ์” ในย่อหน้าที่ 3 หมายความว่าอย่างไร
1. ราชินีทรงเกื้อหนุน 2. พระราชทานโดยพระราชินี
3. ราชินีทรงห่วงใย 4. ความกังวลของราชินี
ข้อ 97. ชื่อเรื่องที่เหมาะสมกับบทความข้างต้นคือ
1. อ่างทองดินแดนแห่งความสมบูรณ์ 2. ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ
3. กรรมวิธีการปั้นตุ๊กตาชาววัง 4. ตุ๊กตาชาววังกับรายได้เสริม

ข้อ 98. ขั้นตอนการทำตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านตำบลบางเสด็จมีทั้งหมดกี่ขั ้นตอน
1. 2 ขั้นตอน 2. 3 ขั้นตอน 3. 4 ขั้นตอน 4. 5 ขั้นตอน
ข้อ 99. หากจะให้ตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านตำบลบางเสด็จมีการจำหน่ายมากขึ้ นควรได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใด
1. วิทยาการสมัยใหม่ในการเผา 2. เงินทุนที่มากขึ้นกว่าเดิม
3. การตลาดที่กว้างขวางขึ้น 4. การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

ข้อ 100. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
1. ประชาชนในจังหวัดอ่างทองทุกพื้นที่ประสพความสำเร็จในการทำนา
2. การทำตุ๊กตาชาววังของชาวบ้านต้องซื้อดินจากหน่วยราชการ
3. ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จสามารถจำหน่ายได้ในราคาแพงกว่าตุ๊กตาช าววังที่อื่นๆ
4. การปั้นเหมือนจริงเป็นการปั้นตุ๊กตาชาววังแบบหนึ่ง


เฉลยแนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ

ข้อ 91 4
ข้อ 92 3
ข้อ 93 2
ข้อ 94 2
ข้อ 95 3
ข้อ 96 1
ข้อ 97 2
ข้อ 98 4
ข้อ 99 1
ข้อ 100 4
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ


ข้อ 81. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. และตกเป็นระยะเวลานานติดต่อกัน
2. พายุหมุนในโซนร้อนนับว่าเป็นตัวการสำคัญ
3. ทำให้แผ่นดินได้รับความชุ่มชื้นทั่วไป
4. ที่ทำให้เกิดฝนตกแผ่เป็นบริเวณกว้าง

ข้อ 82. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ
2. กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3. คณะรัฐมนตรีอนุมัติการทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือการท ูต
4. และความตกลงยกเว้นหนังสือเดินทางทูตและราชการกับบราซิลและอาเจน ติน่า

ข้อ 83. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. โดยให้ภาคเอกชนเป็นแกนนำในการจัดตั้งบริษัท
2. ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าร่วมถือหุ้นเพื่อดำเนินการ
3. เนื่องจากมีความพร้อมอยู่แล้ว
4. บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด

ข้อ 84. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. กำหนดไว้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ชัดเจน
2. มีสอนกันอยู่ทั่วไปไม่เฉพาะแต่พระพุทธศาสนา
3. การสอนให้ละเว้นความชั่วและให้ทำความดี
4. แต่การสอนให้ชำระจิตใจให้สะอาดทางพระพุทธศาสนา

ข้อ 85. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. เข้าในจานแม่เหล็กชนิดแข็ง
2. ประเทศไทยได้ทำงานสำคัญเป็นประเทศแรกในโลก
3. เพื่อนำเข้าคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531
4. ที่ได้นำข้อความในพระไตรปิฎกทั้ง 45 เล่ม


คำสั่ง ให้อ่านและทำความเข้าใจกับบทความหรือข้อความที่กำหนดให้ แล้ตอบคำถามที่ตามมา
ข้อ 86. กรมการค้าภายในเชื่อว่าภาวะการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิตครั้งนี ้คงจะไม่กระทบกระเทือน ประชาชนผู้บริโภคมากนัก เพราะปริมาณน้ำมันพืชที่มีอยู่ในสต๊อกในขณะนี้ยังมีพอเพียงกับค วามต้องการในประเทศ
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ปริมาณน้ำมันพืชในอนาคตจะลดลง
2. ความต้องการน้ำมันพืชในประเทศมีไม่มากนัก
3. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำมันพืชกำลังขาดแคลน
4. กรมการค้าภายในมีหน้าที่สำรวจตลาดน้ำมันพืช

ข้อ 87. ประเทศที่มีประชาชนด้อยการศึกษานิยมใช้วิธีเลือกผู้แทนไปอ อกความเห็นในสภาแต่ประเทศที่เจริญที่พลเมืองมีการศึกษานั้นยังน ิยมให้ประชาชนแสดงประชามติตัดสินใจในปัญหาสำคัญ
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ประเทศที่มีพลเมืองมีการศึกษาจะไม่มีการเลือกผู้แทน
2. ประเทศที่ประชาชนด้อยการศึกษาจะใช้วิธีการแสดงประชามติไม่ได้
3. ในการตัดสินปัญหาบางเรื่องประชามติดีกว่าการให้ผู้แทนออกเสียง
4. พลเมืองที่มีการศึกษาดีจะแสดงความคิดเห็นได้ดีกว่าผู้แทนที่ออก ความคิดเห็นในสภา

ข้อ 88. สาเหตุของการเกิดนิ่วเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครสามารถบอกได้แน่น อนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริง เท่าที่พบพอบอกได้ว่าอะไรบ้างที่อาจจะเป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เ กิดนิ่วได้
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. นิ่วไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเหตุหนึ่งโดยเฉพาะ
2. สาเหตุของการเกิดนิ่วเท่าที่พบนั้นเป็นสาเหตุที่แท้จริง
3. สาเหตุที่ส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วนั้นยังไม่มีใครบอกได้แน่นอน
4. สิ่งที่เป็นสาเหตุส่งเสริมทำให้เกิดนิ่วเสมอ

ข้อ 89. จังหวัดใดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ให้ถือเขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. แต่ละเขตเลือกตั้งจะมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่น้อยกว่า 3 คน
2. แต่ละจังหวัดมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน
3. จังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกิน 3 คน ให้มีเขตเลือกตั้งเดียว
4. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเกณฑ์ในการแบ่งเขตเลือกตั้ง

ข้อ 90. เท่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นหนังสือภาพสำหรับเด็กที่ผลิตและเขียนโด ยคนไทยมีน้อยมากจะมีอยู่บ้างก็เป็นประเภทการ์ตูนซึ่งมีเนื้อหาไ ม่เหมาะสมกับวัยเด็ก
ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ในอดีตที่ผ่านมาไม่มีหนังสือการ์ตูนที่เขียนโดยคนไทย
2. หนังสือภาพสำหรับเด็กที่ไม่ใช่การ์ตูนยังไม่เคยมีคนไทยผลิต
3. หนังสือที่ผลิตสำหรับเด็กเรียกว่าหนังสือการ์ตูน
4. คนไทยส่วนใหญ่ผลิตหนังสือภาพสำหรับเด็ก


แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ

ข้อ 81 4
ข้อ 82 2
ข้อ 83 1
ข้อ 84 4
ข้อ 85 1
ข้อ 86 3
ข้อ 87 4
ข้อ 88 1
ข้อ 89 3
ข้อ 90 3
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย การใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย การใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ


ข้อ 71. กาแฟคือพืชชนิดหนึ่งที่อยู่ในโครงการลดพื้นที่เพาะปลูกตามนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตทาง
ก ข
การเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ป ี พ.ศ. 2534ข้อ 72. ลำไยเป็นผลไม้ที่เหมาะกับอากาศทางภาคเหนือของประเทศ จังหวัดที่ปลูกมากที่สุด ได้แก่ จังหวัด-
ก ข
เชียงราย พันธุ์ที่นิยมปลูก ได้แก่ เบี้ยวเขียว ชมพู อีดอ เป็นต้นข้อ 73. รัฐบาลของประเทศมาเลเซียได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาระบบการธนาค ารอิสลามให้สามารถทำ

ธุรกิจตามหลักคำสอนของศาสนา ทั้งยังปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับการธนาคารระหว่าง
ข ค
ประเทศด้วย


ข้อ 74. เขตเศรษฐกิจยุโรปเกิดขึ้นจากการรวมตัวของ 12 ประเทศสมาชิกประชาคมยุโรปกับกลุ่มประเทศ

สมาคมการค้าเสรียุโรป โดยมีจุดมุ่งหมายเสริมสร้างให้ทวีปยุโรปเป็นตลาดการค้าเพียงตลา ดเดียว

เพื่อขจัดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนข้อ 75. การเปลี่ยนแปลงทางประชากรเป็นการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่หนึ่ง ซึ่งปัจจัยภายนอกในกลุ่มประชากร

ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง อาทิ การเกิด การตาย การย้ายถิ่น เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้มี

ผลโดยตรงกับขนาดของประชากรคำสั่ง พิจารณาข้อความในตัวเลือก 1, 2, 3 และ 4 ว่าข้อความใดเป็นลำดับที่ 1, 2, 3 หรือ 4 แล้วจึงตอบคำถามแต่ละข้อที่กำหนดให้
ข้อ 76. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. ส่วนเครื่องหมายอัญประกาศปิด
2. ถ้าข้อความในเครื่องหมายอัญประกาศมีความยาวหลายย่อหน้า
3. ให้ใส่ไว้เฉพาะย่อหน้าสุดท้าย
4. ให้ใส่เครื่องหมายอัญประกาศเปิดไว้ข้างหน้าแต่ละย่อหน้า

ข้อ 77. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการสำรวจ
2. การจัดทำทะเบียนแหล่งชุมชนโบราณ
3. ในการอนุรักษ์และพัฒนาชุมชนโบราณ
4. และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนดำเนินงาน

ข้อ 78. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. และอ่านด้วยวิธีการที่เหมาะสม 2. โดยใช้เวลาแรงงานน้อยที่สุด
3. ผู้อ่านต้องกำหนดเป้าหมายในการอ่าน 4. เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

ข้อ 79. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 2
1. การสอนต้องยึดจุดมุ่งหมายยึดหลักการเป็นแม่บท
2. การสอบที่ดีจะต้องช่วยให้การสอนบรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
3. ส่วนการสอบเป็นการติดตามผลการเรียนการสอนเพื่อหาทางแก้ไขข้อบกพ ร่องต่างๆ
4. การสอบเป็นส่วนหนึ่งของการสอน

ข้อ 80. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1. เป็นเหตุให้พืชผลได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง
2. ในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของพื้นที่เสียหาย
3. จะได้รับความช่วยเหลือพันธุ์พืชอายุสั้นเพื่อนำไปปลูกทดแทน
4. เกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องเป็นผู้ประสบภัยธรรมชาติ


แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย การใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ


ข้อ 71  -75 ต้องแยกโจทย์ออกให้ด้วยนะครับถึงจะทำดูได้เพราะไม่เข้าว่าคำถาม ถามตรงไหนบ้าง
ข้อ 76 4
ข้อ 77 1
ข้อ 78  2
ข้อ 79  1
ข้อ 80  2
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา

คำสั่ง พิจารณาเลือกข้อที่ใช้ภาษารัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ข้อ 61. 1. เป็นธรรมดาของผลไม้มีทั้งรสหวานและรสเปรี้ยว
2. แถวนี้มีบ้านเรือนของคนอยู่เป็นจำนวนมาก
3. เขาชอบดูหนังนอกจากนั้นก็ชอบไปเที่ยวทะเล
4. ปัญหาการจราจรติดขัดต้องได้รับการแก้ไข

ข้อ 62. 1. ราชนาวีไทยทำหน้าที่คุ้มครองน่านน้ำไทย
2. ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พิจารณาว่าจะอนุมัติให้ลาหรือไม่
3. อุดมการณ์สำคัญประการหนึ่ง คือ การให้บริการทางด้านวิชาการแก่สังคม
4. สวนสาธารณะมีความจำเป็นสำหรับประชาชน

ข้อ 63. 1. กระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริ ง
2. ศูนย์บริการประชาสัมพันธ์เสนอข่าวไม่ทันต่อเหตุการณ์และไม่เห็น ความสำคัญกับประชาชน
3. ทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมต่อสังคม
4. รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวคำปราศรัยต่อนักศึกษา

ข้อ 64. 1. การดูแลรักษาอย่างดีจะทำ ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าใช้งานได้อย่างมีสมรรถภาพ
2. ผู้ที่จะออมเงินควรศึกษาติดตามข้อมูลเกี่ยวกับสถานบันการเงินให ้เข้มงวด
3. เครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยให้งานบ้านบางอย่างเสร็จสิ้นในเวลาอันรวดเร ็ว
4. รถนำเที่ยวสมัยใหม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกอยู่พร้อมเพรียง

ข้อ 65. 1. นากเป็นสารประกอบระหว่างทองคำและทองแดง
2. ประเทศในกลุ่มอาเซียนสนับสนุนมติของสหประชาชาติ
3. คู่มือการปฏิบัติงานได้ให้บริการแล้ว
4. การตากแดดช่วยปกป้องโรคกระดูกอ่อน

ข้อ 66. 1. ผ้ามัดหมี่ เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนที่มีแนวทางแจ่มใส
2. ผู้ที่ติดยาเสพติด เป็นพลเมืองที่ไม่มีคุณภาพ
3. ยางพารา เป็นพืชที่ให้ผลประโยชน์มาช้านาน
4. ปัจจุบันอุบัติเหตุจากรถยนต์เกิดขึ้นอย่างทั่วถึง

ข้อ 67. 1. ระบบการค้าแบบเสรีเอื้ออำนวยกับผู้ประกอบการ
2. สหประชาชาติจึงได้ส่งข้าวสารจำนวนมากไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่ นดินไหว
3. ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกร
4. เจ้าหน้าที่ได้แจกสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยเป็นจำนวนมาก

ข้อ 68. 1. การประชุมตามกำหนดข้อบังคับปีละหนึ่งครั้งเรียกว่า การประชุมสามัญ
2. การขุดแร่ที่ถูกวิธีทำให้ได้ปริมาณมากและสูญเสียน้อย
3. ปัจจัยหลายประการทำให้การทำงานที่มีประสิทธิภาพ
4. ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยตกต่ำมากก็เพราะเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ดี

ข้อ 69. 1. ศาสตร์ต่างๆ ล้วนให้ประโยชน์แก่ผู้เรียนรู้ด้วยกันทั้งนั้น
2. นโยบายการคลัง เป็นมาตรการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาล
3. อัตราการตายของทารกตกต่ำแสดงถึงความเจริญทางการแพทย์
4. อาหารมีรสชาติกลมกลืนกันมาก

ข้อ 70. 1. หลักการทำงานที่ขาดความชำนาญทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานต่ำ
2. สตรีเป็นผู้ที่ได้รับการทดแทนในเชิงเศรษฐกิจต่ำ
3. รัฐบาลควรสนับสนุนการวางแผนครอบครัวอย่างรัดกุม
4. ระบบเศรษฐกิจปัจจุบันทำให้เกษตรกรไม่ได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธร รม
คำสั่ง ในแต่ละข้อให้พิจารณาคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้และมีตัวอักษร ก, ข หรือ ค กำกับอยู่ แล้วเลือกตอบดังนี้
ตอบ 1. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้ทั้ง 3 กลุ่ม ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 2. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ก และ ข ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 3. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ก และ ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา
ตอบ 4. ถ้าคำหรือกลุ่มคำที่ขีดเส้นใต้เฉพาะกลุ่ม ข และ ค ใช้ได้รัดกุมและถูกต้องตามหลักภาษา


เฉลยแนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา

ข้อ 61 4
ข้อ 62 3
ข้อ 63 2
ข้อ 64 3
ข้อ 65 2
ข้อ 66 2
ข้อ 67 3
ข้อ 68 2
ข้อ 69 2
ข้อ 70 1
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง


คำสั่ง พิจารณาเลือกคำหรือกลุ่มคำที่เหมาะสมเติมลงในช่องว่างให้ได้ใจความถูกต้องสมบูรณ์
ข้อ 51. น้ำผึ้งเป็น…………ของน้ำหวานจากดอกไม้และจากแหล่งน้ำหวานอื่นๆ
1. เสบียง
2. ผลิตผล
3. อาหารเสริม
4. ผลพลอยได้

ข้อ 52. ผู้ปฏิบัติงานยังไม่เห็นความสำคัญของข้อมูลเบื้องต้น ทั้งๆ ที่สิ่งนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการบริหารที่มี……………..
1. หลักการ
2. คุณภาพ
3. มาตรฐาน
4. ประสิทธิภาพ

ข้อ 53. เวียดนามโชคดีที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มี….……….ในการพัฒนาได้สูง……………สิ่งที่เวียดนามยังขาดอยู่ในขณะนี้คือ ทุน เทคโนโลยี และความรู้ ความชำนาญในการนำทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นมาใช้
1. คุณภาพ เพราะ
2. ศักยภาพ แต่
3. สมรรถภาพ ทว่า
4. ประสิทธิภาพ ดังนั้น

ข้อ 54. ปากกบคือ รอยมุมของสิ่งที่เป็นรูปสี่เหลี่ยม…………....กันเป็นรอยแบ่งมุมฉา กออกเป็นสองมุม เช่น รอยมุมสบง จีวร กรอบรูป กรอบหน้าต่าง เป็นต้น
1. เชื่อม
2. ประชิด
3. ประกบ
4. ต่อเนื่อง

ข้อ 55. ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกเห็นความส ำคัญและกำหนดมาตรการ ในการ………..สิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการ…………..เทคโนโลยีและเศรษฐกิ จ
1. รักษา ศึกษา
2. ดูแล ปรับปรุง
3. อนุรักษ์ พัฒนา
4. ควบคุม ส่งเสริม

ข้อ 56. การเรียนรู้ในเรื่องราวและวิชาการสาขาต่างๆ…………เป็นปัจจัยสำคัญ สำหรับชีวิต
1. โดยทั่วถึง
2. โดยสม่ำเสมอ
3. โดยเกี่ยวข้อง
4. โดยกว้างขวาง

ข้อ 57. ชีวิตของคนไทยและประเทศไทย…………..กับน้ำและคนไทย…………..ชีวิตอยู่ ได้ด้วยดีตลอดมา
1. ผูกพัน ดำรง
2. เกี่ยวข้อง ของ
3. สัมพันธ์ ดำเนิน
4. เกี่ยวพัน พัฒนา

ข้อ 58. สมปอง……………..กางเกงชุดนอนออกแล้ว เอาเครื่องแบบมาสวมเพื่อไปทำงานใน…………..ที่สองของวันเสาร์
1. ผัด ผลัด
2. ผลัด ผัด
3. ผัด ผัด
4. ผลัด ผลัด

ข้อ 59. มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทำให้รถบรรทุก…………….การจราจรและทำให้การเด ินรถ…………..
1. ขัดขวาง ติดขัด
2. กีดขวาง ขัดข้อง
3. ขัดขวาง ขัดข้อง
4. กีดขวาง ติดขัด

ข้อ 60. การทำงานโครงการนี้…………….จะได้รับความร่วมมือประสานงานจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี……………สามารถบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้
1. ถึง ก็
2. หาก จึง
3. แม้ แต่ก็
4. แม้ว่า แต่ก็ไม่


เฉลยแนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง

ข้อ 51 1
ข้อ 52 4
ข้อ 53 2
ข้อ 54 3
ข้อ 55 3
ข้อ 56 2
ข้อ 57 1
ข้อ 58 1
ข้อ 59 4
ข้อ 60 4
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

แนวข้อสอบกพ. ความสามารถด้านเหตุผล การหาข้อยุติ ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ

แนวข้อสอบกพ. ความสามารถด้านเหตุผล การหาข้อยุติ ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ

ข้อ 41. ขลุ่ย : แตร :: ? : ?
1. พิณ : ไวโอลิน
2. ขิม : กลอง
3. จะเข้ : ระนาด
4. ปี่ : ฆ้อง

ข้อ 42. ลพบุรี : เมืองละโว้ :: ? : ?
1. ญี่ปุ่น : เมืองปลาดิบ
2. แม่ฮ่องสอน : เมืองสามหมอก
3. ลำปาง : เมืองหริภุญชัย
4. ภูเก็ต : เมืองร้อยเกาะ

ข้อ 43. เชียงใหม่ : ลอนดอน :: ? : ?
1. ซิดนีย์ : นิวยอร์ค
2. เกียวโต : ปารีส
3. มะนิลา : เจนีวา
4. เจนีวา : ซิดนีย์

ข้อ 44. ถุงพลาสติก : ใบตอง :: ? : ?
1. ดาวเหนือ : เข็มทิศ
2. เตาถ่าน : เตาไฟฟ้า
3. เครื่องคิดเลข : ลูกคิด
4. เกวียน : รถยนต์

ข้อ 45. รัศมี : เส้นผ่าศูนย์กลาง :: ? : ?
1. ปักษ์ : เดือน
2. ศอก : วา
3. คืบ : เมตร
4. เดือน : ปี


คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 46. คนจีนทุกคนเป็นคนขยัน คนขยันทุกคนเป็นคนซื่อสัตย์ คนซื่อสัตย์ทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี ดังนั้น
1. คนจีนบางคนเป็นคนซื่อสัตย์
2. คนซื่อสัตย์บางคนเป็นคนโอบอ้อมอารี
3. คนจีนทุกคนเป็นคนโอบอ้อมอารี
4. คนโอบอ้อมอารีทุกคนเป็นคนขยัน

ข้อ 47. ถ้าจัตุรัสเป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่รูปนี้ไม่เป็นสี่เหลี่ยม ดังนั้น
1. รูปนี้อาจจะเป็นจัตุรัส
2. รูปนี้ไม่ใช่จัตุรัส
3. รูปนี้อาจจะมีเหลี่ยม
4. รูปนี้เป็นทรงกลม

ข้อ 48. ถ้ารัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน ฉันจะเลิกใช้รถยนต์ ฉันเลิกใช้ รถยนต์ ดังนั้น
1. รัฐบาลขึ้นราคาน้ำมัน
2. รัฐบาลไม่ขึ้นราคาน้ำมัน
3. รัฐบาลให้เลิกใช้รถยนต์
4. สรุปแน่นอนไม่ได้

ข้อ 49. ความสำเร็จของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประช าชนกับรัฐบาล แม้รัฐบาลจะทุ่มเทงบประมาณในการพัฒนาประเทศไปเป็นจำนวนมากสักเพ ียงใด แต่หากขาดความร่วมมือของประชาชนแล้ว งบประมาณจำนวนมหาศาลดังกล่าวก็แทบจะไม่มีประโยชน์ ดังเช่นในอดีต ประเทศเวียดนามใต้ เมื่อครั้งสงครามเย็น แม้รัฐบาลจะได้รับเงินสนับสนุนจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อมาจัด สรรงบประมาณมากสักเพียงใด แต่คนประเทศขาดความร่วมมือส่งผลให้การพัฒนาไม่เกิดผล
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
1. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว ่างประชาชนกับรัฐบาล
2. ความล้มเหลวของการพัฒนาประเทศขึ้นอยู่กับความร่วมมือระหว่างประ ชาชนกับรัฐบาล
3. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความล้ม เหลวในการพัฒนาประเทศ
4. การขาดความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐบาลเป็นสาเหตุของความสำเ ร็จของการพัฒนาประเทศ

ข้อ 50. การพัฒนาชุมชนที่มีประสิทธิภาพจะต้องพัฒนาทั้งระบบ ทั้งการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและการพัฒนาขีดความส ามารถในเทคโนโลยี นอกเหนือจากสิ่งอื่นใดในการพัฒนาจะต้องปลูกฝังจิตใจ จิตสำนึกให้แก่บุคลากรในองค์กรนั้นด้วย โดยให้ทุกคนตระหนักเสมอว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จได้ด้วยพนักง านทุกๆ คน
ข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใด
1. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะไม่พัฒนาทั้งระบบ
2. การพัฒนาชุมชนที่ไม่มีประสิทธิภาพจะพัฒนาทั้งระบบ
3. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นไม่มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาชุมชนเพียงบางระบบจะทำให้การพัฒนานั้นมีประสิทธิภาพเฉลยแนวข้อสอบกพ. ความสามารถด้านเหตุผล การหาข้อยุติ ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ

ข้อ 41 1
ข้อ 42 3
ข้อ 44 2
ข้อ 45 2
ข้อ 46 3
ข้อ 47 2
ข้อ 48 1
ข้อ 49 3
ข้อ 50 1
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

แนวข้อสอบกพ. ความสามารถด้านเหตุผล

แนวข้อสอบกพ. ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ
รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

คำสั่ง พิจารณาเงื่อนไขที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามแต่ละข้อตามหลักเกณฑ์การตอบที่กำหนดให้ กำหนดให้เครื่องหมายเป็นดังนี้
หมายถึงไม่เท่ากับ /= หมายถึง เท่ากับ ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ
> หมายถึง มากกว่า < หมายถึง น้อยกว่า > หมายถึง ไม่มากกว่า ซึ่งอาจน้อยกว่าหรือเท่ากับ
< หมายถึง ไม่น้อยกว่า ซึ่งอาจมากกว่าหรือเท่ากับ หลักในการตอบคำถาม ตอบ 1. ถ้าข้อสรุปทั้งสองเป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 2. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่เป็นจริงตามเงื่อนไข ตอบ 3. ถ้าข้อสรุปทั้งสองไม่แน่ชัด หรือไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นจริงหรือไม่เป็นจริง ตอบ 4. ถ้าข้อสรุปใดข้อสรุปหนึ่งเป็นจริง หรือไม่เป็นจริงหรือไม่แน่ชัด ซึ่งไม่ซ้ำกับอีกข้อสรุปหนึ่ง เงื่อนไข ถ้า A > B < C = 2N > M
และ E > C < P > S < T (ทุกตัวอักษรมีค่ามากกว่าศูนย์) ข้อ 31. ข้อสรุปที่ 1 A > M
ข้อสรุปที่ 2 A = E

ข้อ 32. ข้อสรุปที่ 1 B = N
ข้อสรุปที่ 2 C > T

ข้อ 33. ข้อสรุปที่ 1 3M > 2N
ข้อสรุปที่ 2 E < S ข้อ 34. ข้อสรุปที่ 1 P > M
ข้อสรุปที่ 2 C < S ข้อ 35. ข้อสรุปที่ 1 C < S ข้อสรุปที่ 2 5N > 2T


เงื่อนไข
- มีนักท่องเที่ยว 5 ชาติ คือ จีน สิงคโปร์ เกาหลี คูเวต และมาเลเซีย มาเที่ยวประเทศไทย แต่ละคนต้องการไปชมสถานที่ต่างๆ ซึ่งไม่ซ้ำกัน
- สถานที่ที่นักท่องเที่ยวแต่ละคนต้องการไป คือ วัดเบญจมบพิตร ตลาดน้ำวัดไทร วัดพระแก้ว ศาลหลักเมือง และพิพิธภัณฑ์ แต่ปรากฎว่ามีนักท่องเที่ยว 4 คน หลงไปที่อื่น คือ ตลาดน้ำตลิ่งชัน วัดอรุณราชวราราม วัดโพธิ์ และวัดสุทัศน์
- มีนักท่องเที่ยวที่ต้องการไปตลาดน้ำ วัดไทรไปถามทางจากนักศึกษาจึงหลงทางไปตลาดน้ำตลิ่งชัน
- มีนักท่องเที่ยวอยู่คนหนึ่ง ไม่ได้ถามทางใครและไม่หลงทาง
- ชาวคูเวตต้องการไปชมหินอ่อนที่วัดเบญจมบพิตร
- ชาวสิงคโปร์ไปถามทางจากคนแต่งชุดสีกากีแล้วหลงทางไปวัดโพธิ์
- คนจีนไม่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์และหลงทางไปวัดอรุณราชวราราม
- ชาวมาเลเชียไปถามทางจากพระจึงหลงทางไปที่อื่น ทั้งๆ ที่จะไปศาลหลักเมือง
- คนที่หลงไปตลาดน้ำตลิ่งชันคือ ชาวเกาหลี
- มีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งที่ถามทางจากกระเป๋ารถเมล์

ข้อ 36. ข้อสรุปที่ 1 ชาวจีนไปถามทางจากกระเป๋ารถเมล์
ข้อสรุปที่ 2 ชาวสิงคโปร์ถามทางจากตำรวจ

ข้อ 37. ข้อสรุปที่ 1 ชาวคูเวดหลงทางไปวัดสุทัศน์
ข้อสรุปที่ 2 ชาวมาเลเชียไม่ได้หลงทาง

ข้อ 38. ข้อสรุปที่ 1 นักศึกษาบอกทางคนเกาหลี
ข้อสรุปที่ 2 ชาวจีนต้องการไปเที่ยววัดพระแก้ว

ข้อ 39. ข้อสรุปที่ 1 คนที่หลงทางไปวัดสุทัศน์คือ คนที่อยากไปวัดเบญจมบพิตร
ข้อสรุปที่ 2 ชาวเกาหลีต้องการไปเที่ยวตลาดน้ำมากกว่าไปเที่ยววัด

ข้อ 40. ข้อสรุปที่ 1 คนที่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์กลับหลงทางไปเที่ยววัดโพธิ์
ข้อสรุปที่ 2 กระเป๋ารถเมล์ช่วยบอกทางให้กับคนที่ต้องการไปวัดเบญจมบพิตร
คำสั่ง พิจารณาคำคู่แรกว่าสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วหาคำคู่หลังที่มีความ สัมพันธ์เช่นเดียวกัน


เฉลยแนวข้อสอบกพ. ความสามารถด้านเหตุผล
ทดสอบความสามารถในการคิดหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงของคำ ข้อความ หรือ
รูปภาพ การหาข้อยุติ หรือข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่างๆ

ข้อ 31 3
ข้อ 32 3
ข้อ 33 4
ข้อ 34 4
ข้อ 35 4
ข้อ 36 4
ข้อ 37 2
ข้อ 38 1
ข้อ 39 4
ข้อ 40 4
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

แนวข้อสอบกพ. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ

แนวข้อสอบกพ. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ

คำสั่ง พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ถามมา
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกตามภาค (หน่วย : ตัน)
ปี 2540 ปี 2541 ปี 2542
1. ภาคเหนือ 142,111 130,148 154,987
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 198,470 169,401 240,084
3. ภาคกลาง 427,356 401,928 480,757
4. ภาคใต้ 126,598 141,026 176,213

ข้อ 21. โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี เกษตรกรในภาคใดที่ใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณต่ำสุด
1. ภาคเหนือ
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. ภาคกลาง
4. ภาคใต้

ข้อ 22. ในช่วงปี 2540 – 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงกว่าภา คใต้ คิดเป็นร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 27
2. ร้อยละ 30
3. ร้อยละ 37
4. ร้อยละ 45

ข้อ 23. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีรวมทุกภาคในปี 2542 สูงกว่าปี 2541 กี่เปอร์เซ็นต์
1. 20%
2. 25%
3. 30%
4. 35%

ข้อ 24. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของภาคกลางเมื่อปี 2542 สูงกว่าภาคเหนือเมื่อปี 2541 ร้อยละเท่าใ ด
1. ร้อยละ 80
2. ร้อยละ 150
3. ร้อยละ 240
4. ร้อยละ 270

ข้อ 25. จากข้อมูลข้างต้นข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ปุ๋ยเคมีปีละประมาณ 2 แสนตัน
2. ปี 2540 เป็นปีที่เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีปริมาณต่ำที่สุด
3. ปี 2542 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าปี 2541 ประมาณ 209,500 ตัน
4. ปี 2541 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของทุกภาคลดลงจากปี 2540 ยกเว้นภาคใต้


คำสั่ง พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามแต่ละข้อที่ให้มา
ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกรแยกเป็นรายปี ตั้งแต่มีการเพาะปลูก 2541/42-2543/44
หน่วย : ตัน
พืช ปี 2541/42 ปี 2542/43 ปี 2543/44 ค่าเฉลี่ย
ข้าว 494,147 439,074 584,561 505,927
- ข้าวนาปี 340,055 269,621 ? ?
- ข้าวนาปรัง 154,092 169,453 ? 170,927
อ้อย 140,101 123,730 138,851 ?
ยาสูบ 28,669 32,528 24,737 28,645
พืชไร่ 20,067 18,743 26,547 21,786
ผักต่างๆ 101,413 98,565 126,229 108,735
ยางพารา 67,091 82,576 89,946 79,872
ปาล์มน้ำมัน 17,444 19,122 ? 21,698
ผลไม้และพืชยืนต้น 25,610 28,165 32,642 28,805
รวมทั้งสิ้น ? ? 1,052,041 929,695

ข้อ 26. ในระหว่างปีการเพาะปลูก 2541/42 – 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชประเภทข้าวรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละเท่า ใดของปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีเฉลี่ยทั้งหมด
1. 50.74
2. 54.42
3. 60.18
4. 64.78

ข้อ 27. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีระหว่างพืชประเภทข้างนาปี กับข้าวนาปรังของปีการเพาะปลูกใด มีอัตราส่วนเท่ากับ 8 : 5
1. ปี 2541/42
2. ปี 2542/43
3. ปี 2543/44
4. ถูกทั้ง 3 ปี

ข้อ 28. ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีกับผลไม้และพืชยืนต้นในปีการเพาะปลูก 2543/44 สูงกว่าปีการเพาะปลูก 2541/42 อยู่ร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 24
2. ร้อยละ 27
3. ร้อยละ 30
4. ร้อยละ 36

ข้อ 29 ในปีการเพาะปลูก 2542/43 ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีของพืชประเภทอ้อยสูงกว่าผักต่างๆ อยู่ร้อยละเท่าใด
1. ร้อยละ 18
2. ร้อยละ 22
3. ร้อยละ 26
4. ร้อยละ 30

ข้อ 30. ในปีการเพาะปลูก 2543/44 เกษตรกรใช้ปุ๋ยเคมีกับปาล์มน้ำมันทั้งหมดกี่ตัน
1. 25,136 ตัน
2. 27,636 ตัน
3. 28,528 ตัน
4. 29,274 ตัน


เฉลยแนวข้อสอบกพ. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ

ข้อ21 4
ข้อ 22 1
ข้อ 23 3
ข้อ 24 1
ข้อ 25 2
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

แนวข้อสอบกพ. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

แนวข้อสอบ. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

ข้อ 11. ถ้ารัศมีของวงกลมลดลง 20% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมลดลงกี่%
1. 20%
2. 36%
3. 44%
4. 64%

ข้อ 12. แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชุดหนึ่งมี 10 ข้อ ถ้าทำถูกจะได้ข้อละ 10 คะแนน ถ้าทำผิดจะถูกหักออกข้อละ 3 คะแนน นายเปรมศักดิ์ ณ คลองประปา ทำข้อสอบทุกข้อได้คะแนน 61 คะแนน อยากทราบว่าเขาทำข้อสอบดังกล่าวถูกมากกว่าผิดอยู่กี่ข้อ
1. 3 ข้อ
2. 4 ข้อ
3. 5 ข้อ
4. 6 ข้อ

ข้อ 13. แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% จำนวน 5 ลิตร ผสมกับแอลกอฮอล์เข้มข้น 30% จำนวน 15 ลิตร จะได้แอลกอฮอล์ผสมใหม่เข้มข้นกี่ %
1. 32%
2. 33.5%
3. 35%
4. 38%

ข้อ 14. นางสาวพิมพ์นภา ณ คลองแสนแสบขับรถจากกรุงเทพฯ ไปชลบุรี ขาไปขับด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขากลับขับรถกลับเส้นทางเดิมด้วยความเร็ว 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จงหาความเร็วเฉลี่ยของการขับรถขับรถไป-กลับ กรุงเทพฯ – ชลบุรีในครั้งนี้
1. 94 กม./ชม.
2. 96 กม./ชม.
3. 100 กม./ชม.
4. 108 กม./ชม.

ข้อ 15. คนงาน 7 คน ขุดบ่อ 15 บ่อใช้เวลา 2 วัน ถ้าใช้คนงาน 4 คน ขุดบ่อในเวลา 7 วัน จะขุดได้กี่บ่อ
1. 30 บ่อ
2. 32 บ่อ
3.35 บ่อ
4. 40 บ่อ

ข้อ 16. เกษตรกรเลี้ยงหมูเพื่อจำหน่ายใช้เวลา 1 ปี โดยหมูจะขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นเท่าตัวทุกๆ 4 เดือน และจะขายหมูไปทุก 4 เดือนต่อครั้งๆ ละ 24 ตัว โดยในการขายครั้งสุดท้ายปรากฏว่าขายหมูหมดพอดี จงหาว่าเกษตรกรเริ่มเลี้ยงหมูครั้งแรกกี่ตัว
1. 21 ตัว
2. 23 ตัว
3. 24 ตัว
4. 26 ตัว

ข้อ 17. กำหนดให้ 3 * 4 = 25 และ 2 * 3 = 13 แล้ว 2 * (3 * 4) = ?
1. 452
2. 574
3. 629
4. 742

ข้อ 18. กำหนดให้ 9 * 7 = 30 และ 4 * 5 = 19 แล้ว 8 * 6 = ?
1. 20
2. 22
3. 24
4. 26

ข้อ 19. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน 2 ห้องพบว่า ห้อง ก. มีนักเรียน 40 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 70 คะแนน ห้อง ข. มีนักเรียน 45 คน สอบได้คะแนนเฉลี่ย 60 คะแนน อยากทราบว่านักเรียนทั้ง 2 ห้องสอบได้คะแนนเฉลี่ยเท่าใด (โดยคะแนนเต็ม 100 คะแนนเท่ากัน)
1. 63.5 คะแนน
2. 64 คะแนน
3. 65 คะแนน
4. 66.5 คะแนน

ข้อ 20. ทีมบาสเกตบอลทีมหนึ่งแข่งขันมาแล้ว 60 ครั้ง ชนะ 40 ครั้ง แต่ยังเหลือการแข่งขันอีก 32 ครั้ง ทีมนี้จะต้องชนะอีกกี่ครั้ง จึงจะถือว่ามีสถิติชนะการแข่งขัน 75% ของการแข่งขันทั้งหมด
1. 26 ครั้ง
2. 29 ครั้ง
3. 30 ครั้ง
4. 31 ครั้ง


เฉลย แนวข้อสอบกพ. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ

ข้อ 11 ตอบ 2
ข้อ 12 ตอบ 2 ถูก 7 ข้อ ผิด 3 ข้อ
ข้อ 13 ตอบ 3
ข้อ 14 ตอบ 2
ข้อ 15 ตอบ 1
ข้อ 16 ตอบ 1
ข้อ 17 ตอบ 3
ข้อ 18 ตอบ 4
ข้อ 19 ตอบ 3
ข้อ 20 ตอบ 2
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

แนวข้อสอบกพ.อนุกรมพร้อมเฉลย

แนวข้อสอบ.อนุกรมพร้อมเฉลย

ข้อ 1. 1 1 7 9 17 …

1. 25
2. 28
3. 30
4. 33

ข้อ 2. 11 33 99 297 891 …

1. 2,673
2. 2,783
3. 2,571
4. 2,626


ข้อ 3. 3 4 5 12 21 38 …

1. 55
2. 59
3. 68
4. 71


ข้อ 4. 1 3 5 7 10 13 13 17 21 …

1. 17
2. 19
3. 25
4. 27

ข้อ 5. 33 67 136 275 554 ......

1. 1113
2. 1442
3. 1667
4. 1699


คำสั่ง จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด
ข้อ 6. 10 3 7 12 5 7 14 …

1. 6
2. 7
3. 9
4. 11


ข้อ 7. ปีนี้ ก. อายุมากกว่า ข . อยู่ 5 ปี อีก 2 ปี ข้างหน้าอายุของ ก .จะเป็น 2 เท่าของ ข .อยากทราบว่าปีนี้ ก.
อายุเท่าไร
1. 6 ปี
2. 8 ปี
3. 10 ปี
4. 12 ปี


ข้อ 8. พ่อค้าติดราคาสินค้าไว้สูงกว่าต้นทุน 50% แต่ลดราคาให้แก่ผู้ซื้อ 20% ของราคาที่ติดไว้ หากขายสินค้าดังกล่าวได้ พ่อค้าจะได้กำไรกี่ %
1. 30%
2. 25%
3. 20%
4. 18%


ข้อ 9. บริษัทแห่งหนึ่งมีพนักงาน 30 คน เมื่อถึงวันปีใหม่ทุกคนจะต้องส่งบัตรอวยพรให้แก่กันและกัน อยากทราบว่าจะมีบัตรอวยพรรวมทั้งสิ้นกี่ใบ
1. 870 ใบ
2. 900 ใบ
3. 920 ใบ
4.960 ใบ


ข้อ 10. ถ้ารัศมีของวงกลมเพิ่มขึ้น 40% อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลมเพิ่มขึ้นกี่%
1. 40%
2. 80%
3. 96%
4. 125%


เฉลยข้อสอบอนุกรม.

ข้อ 1 ตอบ 4 เกิดจาก 7 + 9 + 17
ข้อ 2 ตอบ 1 เกิดจาก 891 x 3
ข้อ 3 ตอบ 4 เกิดจาก 12 + 21 + 38
ข้อ 4 ตอบ 2 มองข้ามทีละ 2 ตัว 1 ไป 7, 7 ไป 13, 13 ตอบ 13+6 = 19
ข้อ 5 ตอบ 1 ตีแฉกหาความแตกต่างไป 2 ชั้น จะได้ 554 + 559 = 1,113
ข้อ 6 ตอบ 2 หลัง 10 คือ 3 หลัง 2 คือ 5 หลัง 14 คือ 7
ข้อ 7 ตอบ 2
ข้อ 8 ตอบ 3
ข้อ 9 ตอบ 1
ข้อ 10 ตอบ 3
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ไว้อ่านสอบปี54

แนวข้อสอบกพ. วิชาภาษาไทย ไว้อ่านสอบปี54

41.  คนเจ้าระเบียบมีเหตุผลของตนเอง.....อยากจะมีความสุข........รับ เหตุของความไม่มีระเบียบของ    
        คนอื่น.........ไม่ใช่จะเคี่ยวเข็ญให้คนอื่นมีระเบียบเหมือนตนเ อง ......มาตรฐานความมีระเบียบ
       ของคนไม่เท่ากัน?
       ข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด
                  ก. ถ้า  ควร  ด้วย  เพราะ                                             ข. ในเมื่อ  ต้อง  บ้าง  ซึ่ง
                  ค. เพื่อ  อาจ  ด้วย  เนื่องจาก                                       ง. เนื่องจาก  ควร  บ้าง  ทั้งนี้
42. ข้อใดนำมาเติมลงในช่องว่างได้เหมาะสมที่สุด
       .........เรานับถือพุทธศาสนา  ฉะนั้น............วันวิสาขบูชาเรา........ร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศ ล
                  ก. เนื่องจาก  เมื่อถึง  จึง                                             ข. เหตุที่  ใน  จึง
                  ค. เพราะ  เมื่อ  จะ                                                         ง. เนื่องจาก  ถึง  จึง
43. ข้อความใดที่เหมาะจะเติมลงในช่องว่าง
       เมื่อลมโชยพัดมา.............................ก็แกว่งไกว
                  ก. ผมของวิภาดา                                                            ข. ผ้าม่านที่หน้าต่าง
                  ค. ธงที่หน้าโรงเรียน                                                 ง. กิ่งกุหลาบ
44. คำใดใช้เติมช่องว่างในประโยคต่อไปนี้
     ? ความจริงไม่ใช่ฟ้า  สิ่งที่ปรากฏเป็นสีครามนั้น  คือฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ..........?
                  ก. นั่นเอง                                                                             ข. แน่นอน
                  ค. ต่างหาก                                                                         ง. เท่านั่น
45. คำใด ไม่อาจใช้เติมในช่องว่างในประโยคต่อไปนี้
     ? คนมีสติ.............ตกอยู่ในอันตราย  ก็สามารถคิดหาทางเอาตัวรอดได้?
                  ก. แม้                                                                                   ข.แม้น
                  ค. ถึง                                                                                   ง. หาก
46. ? แม่ไม่เห็นด้วยที่ลูกทำตัวเหลวแหลก..........................พ ่อแม่อย่างนี้  แค่นี้พ่อแม่ก็.........
       ญาติพี่น้องจะแย่อยู่แล้ว  อย่าทำให้แม่....มากกว่านี้  จะทำอะไรก็..............พ่อแม่บ้าง?
                  ก. ขายหน้า  เสียหน้า  ฉีกหน้า  รักหน้า
                  ข. ฉีกหน้า  เสียหน้า  รักหน้า  ขายหน้า
                  ค. ขายหน้า  เสียหน้า  รักหน้า  ฉีกหน้า
                  ง. ฉีกหน้า  ขายหน้า  เสียหน้า  รักหน้า
 
47. ? ถ้าไม่เย้าแหย่ใครแล้วเขา .........ก็แสดงว่าไม่สบอารมณ์  และถ้าเขา........ยังกับแสงไฟ
       ก็ให้ระวังตัวให้ดี  เขาอาจทำร้ายเราได้ง่ายๆที่เตือนเท่านี้ไม่ต้องมาทำ.......ทำเป ็นคนบ่อ
       น้ำตาตื้นไปได้  แล้วก็ไม่ต้องค้อนพี่จน...........ด้วยละนะ?
                  ก. ตาคว่ำ  ตาเขียว  ตาแดงๆตาแดง
                  ข. ตาแดงๆตาแดง ตาคว่ำ ตาเชียว
                  ค. ตาเขียว  ตาแดง ตาแดงๆ ตาคว่ำ
                  ง. ตาเขียว ตาแดงๆ ตาแดง ตาคว่ำ
48. คำที่มีความหมายเหมือนกันในข้อใด  ใช้ได้ถูกต้องเหมาะสมที่สุด
                  ก.ดูซิปลาก็เน่าผักก็บูดจะเหลืออะไรกิน
                  ข. ฝนตก  ชุกโจรก็ชุมมันน่าไปเหรอแถวนั้น
                  ค. คนขับก็ดูบางรถก็ดูผอมลีบเล็กเหมาะกันดี
                  ง. งานช้างสุรินทร์ปีนี้ไม่น่าดูหรอก  เพราะช้างส้มไปตั้งหลายเชือกแถมครวญช้างก็
                        คว่ำไปอีกหลายคน
49. ?เขาออกจะสนใจในลัทธิคอมมิวนิสต์มากเกินไป  จึงไม่สนใจที่จะศึกษาและทำความเข้าใจกับประชาธิปไตย  ทั้งดูๆก็ออกจะสนใจในอบายมุขมากขึ้นทุกทีด้วย?
                  ก. งมงาย  ใฝ่ใจ  ฝักใฝ่          ข.หมกมุ่น  ใส่ใจ  งมงาย                   ค. ฝักใฝ่  ใส่ใจ  มัวเมา                ง. มัวเมา  ใฝ่ใจ  หมกมุ่น
50. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะนามว่า  องค์
                 ก. พระมาลา         ข. พระทนต์          ; ;    ค. พระภิกษุ       ง.พระศรี
51. ข้อใดใช้เริ่มต้นเนื้อเรื่องในหนังสือราชการ  ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุหนักแน่นที่  
       จำเป็นต้องมีหนังสือไป  เพื่อให้ผู้รับหนังสือดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
                  ก. ด้วย                   ข. เนื่องจาก                      ค. ตามที่               ง. อนุสนธิ
52. ความในข้อใดเหมาะที่จะใช้ในหนังสือราชการ
                  ก. ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส
                  ข. คำอุทธรณ์ของผู้ร้องไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม
                  ค. พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้จังหวัดทราบแล้วเหมือนกัน
                  ง. จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  และแจ้งผลให้คณะมนุษยศาสตร์ทราบด้วย  จักขอบคุณมาก
53. หนังสือภายนอกจากอธิบดีถึงนายกรัฐมนตรี  เขียน ?จุดประสงค์? ของเรื่องว่าอย่างไร
                  ก. จึงเรียนมาเพื่อทราบ                                             ข. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
                  ค. จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ                      ง. จึงขอประทานกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
54. หนังสือภายนอกจากอธิบดีถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  ใช้คำลงท้ายว่าอย่างไร
                  ก. ด้วยความเคารพ                                                         ข. ขอแสดงความนับถือ
                  ค. ขอแสดงความนับถืออย่างสูง                             ง. ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
5. คำใดใช้ราชาศัพท์ผิด
        พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เสด็จออก ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระราชวโรกาส  ให้เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
         ก. เสด็จออก    ข. พระราชทาน        ค. พระราชวโรกาส    ง. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
56. ถ้านักเรียนต้องการบอกให้เพื่อนรู้ว่า  หลวงปู่เทสก์อยู่ประจำที่วัดหินหมากแป้ง  นักเรียนจะใช้คำในข้อใด
                  ก. หลวงปู่เทสก์อยู่ที่วัดหินหมากแป้ง    &nb sp;          ข. หลวงปู่เทสก์บวชที่วัดหินหมากแป้ง
                  ค. หลวงปู่เทสก์จำวัดอยู่ที่วัดหินหมากแป้ง   &nbs p;     ง. หลวงปู่เทสก์จำพรรษาที่วัดหินหมากแป้ง
57. ข้อใดเป็นประโยคที่ใช้ภาษาแบบแผน
                  ก. เขาพูดเป็นต่อยหอย                                                ข. เขาพ่นเป็นคุ้งเป็นแคว
                  ค. เขาพูดพล่ามไม่หยุดฟังคนอื่น                         ง. หมอนั่นพูดบ้าน้ำลายอยู่คนเดียว
58. การจัดลำดับคำในข้อใดถูกต้องชัดเจน
                  ก. เขาฟังเพลง  จากวิทยุที่นำติดตัวมาเพียงเบาๆ
                  ข. นักเรียนต้องใช้รองเท้าหนังสีดำหุ้มส้นมีเชือกผูก
                  ค. เครื่องบินของข้าศึกถูกยิงตกขณะบินล่วงล้ำเขตแดนหลายเครื่อง
                  ง. บางคนขยัน บางคนเกียจคร้าน  จึงทำให้บางคนยากจน  บางคนร่ำรอย
59. ข้อใดเป็นประโยคที่มีความหมายกำกวม
                  ก. นายอินถาผู้นำชาวนาคนสำคัญถูกฆ่าตาย
                  ข. การท่องเที่ยวเพื่อหาความรู้ เพิ่มกำไรแก่ชีวิต
                  ค. ลูกชายของนายแดงซึ่งบวชเมื่อปีกลาย  ตายเสียแล้ว
                  ง. ท้าวสุรนารีวีรสตรีผู้กล้าหาญเป็นตัวอย่างนักรบหญิงไทย

60. ?เขาเดินก้มหน้าอย่างตั้งใจจะไปให้  และกระชับโดยได้ความเท่าเดิมและตรงความหมายที่สุด
                  ก. เขาก้มหน้าก้มตาเดินไปบ้านคุณป้า                                  
                  ข. เขาตั้งอกตั้งใจเดินไปบ้านคุณป้า
                  ค. เขาเดินดุ่มๆไปบ้านคุณป้า
                  ง. เขาเดินดุ่ยๆๆไปบ้านคุณป้า
61. ความเปรียบในข้อใดใช้ได้ถูกต้องตามสำนวนไทย
                  ก. เธอตกใจกลัวหน้าซีดขาวราวกับสำลี
                  ข. น้ำในบ่อหน้าบ้านเธอใสราวกับใยบัวเลยนะ
                  ค. แม่มาบ้านแรกอย่างนี้  ต้องบ่นเป็นหมีกินผึ้งอีกแน่เลย
                  ง. ฉันไม่กล้าไปขอขนมจากเขาหรอก  คนอะไรใจแข็งเป็นหินเลย
 
62. ข้อความที่ว่า  ?เมื่อยังติดขัดก็ถามท่านผู้รู้อื่นๆ ต่อไป  และไม่ควรที่จะกระดากอายในการไต่ถาม
       สิ่งที่เราไม่รู้  เพราะว่าการทะนงตัวว่าเรารู้มาก 1 ดูถูกผู้อื่น  ว่าไม่รู้ 1 และ การถือเกียรติว่าไม่ควร
       ถามคนต่ำต้อยกว่าตน 1 ทั้ง 3 นี้เป็นมารที่จะรั้งเราให้ลงจาก  ฐานะเป็นนักปราชญ์?นั้นผู้แต่งตั้งการ
       จะสื่อ  ให้ผู้อ่านเข้าใจว่าอย่างไร
                  ก. อย่าคิดว่าตัวรู้มากอยู่แล้ว                                        ข. อย่าคิดว่าคนอื่นไม่มีความรู้
                  ค. อยากรู้ต้องถามคนอื่นที่เรียนน้อยกว่าตน                      ง. อยากมีความรู้ต้องไม่อายที่จะถาม
63. ?ชีวิตมีเกิดก็ย่อมมีดับ  เมื่อมีการอยู่ด้วยกันก็ย่อมมีการพลัดพรากจากกัน.............. .......หมุนเวียน
          เปลี่ยนแปลงไป?
                  ก. ชีวิตเป็นอนิจจัง                                                         ข. ชีวิตเป็นอนัตตา
                  ค. ชีวิตเป็นวัฏสงสาร                                                 ง. ชีวิตเป็นกฎแห่งกรรม
64. ความก้าวหน้าในงานเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลายปัจจัย  ไม่ว่าจะเป็นความรู้  ความสามารถจังหวะ
       และโอกาสของผู้ปฏิบัติงาน  ดุลพินิจของผู้มีอำนาจ  ให้คุณให้โทษโครงสร้างของงานตลอดจน
       สถานการณ์ของสังคมภายนอก  จากบทความดังกล่าวข้อความใดคือสาระสำคัญ
                  ก.ลักษณะของการทำงาน                                          ข.  เทคนิคในการทำงาน
                  ค.สภาพการทำงาน                                                       ง. องค์ประกอบการทำงาน
65. ใครต้องการจะตายเพราะไฟลามทุ่งละก็หาทางให้หนามเกี่ยวเข็มดำ&nb sp; หาแผลใส่ตัว  แล้วอย่ารักษา
        หรือจะให้แน่ก็หาพวกใบไม้หญ้ามาตำพอกแผลเอาไว้  ถ้าบังเอิญร่างกายยังแข็งแรงแผลเกิดหาย
       ไปได้ก็หาทางทำให้ร่างกายอ่อนแอ  แล้วพยายามทำให้ผิวหนังมีแผลเอาไว้  คนอยากตายอาจโชค
         ดี  สมปรารถนา  เจตนาของผู้เขียนคืออะไร
                  ก. ห้ามกระทำ                                                                   ข. ชี้ข้อบกพร่อง
                  ค. ยั่วยุให้โต้แย้ง                                                              ง. แนะนำให้ปฏิบัติตาม
อ่านข้อความต่อไปนี้  ตอบคำถาม  ข้อ 66-68
                  ?พระพุทธเจ้าหลวง  รัชกาลที่ 5 เสด็จพระราชทานทอดกฐินวัดหนึ่ง  ทอดพระเนตรเห็นเด็ก
วัดตัดต้นโพธิ์ขึ้นอยู่ตามกำแพงโดยสะเพร่า  คือ ไม่ขูดเอารากเหง้าออกให้หมด  เป็นแต่ตันแล้วเอาปูน
ขาวโบกกลบ  ซึ่งไม่ช้ามันก็จะแตกหน่อขึ้นอีก  และทรงเห็นรอยเกลี่ยเนินทรายที่สูงเอาไปถมที่ลุ่ม
เพื่อให้พื้นสนามราบ  ตามทางเสด็จพระราชดำเนิน  พระองค์มิได้ติให้เดือดร้อนเลย  เป็นแต่ดำตรัสชม
ท่านเจ้าอาวาสเป็นใจความว่า มีความพอพระทัยในการปราบหญ้า  โดยขุดทรายขึ้นให้หมดราก  แล้ว
ยังเอาทรายถมที่ลุ่มได้อีก  เป็นการทำประโยชน์อย่างเดียวได้ผล 2 อย่าง  และทรงเห็นใจว่ามีคนน้อย
ปราบต้นโพธิ์บนกำแพงเหมือนปราบหญ้าต่อไป?
66. ความคิดสำคัญของข้อความนี้สรุปได้ตรงกับข้อใดที่สุด
                  ก. ติเพื่อก่อ  ยอเพื่อทำลาย
                  ข. ติเพื่อการแก้ไข  ชมเพื่อให้กำลังใจ
                  ค. จะติไปทำไม  ชมเพื่อให้กำลังใจดีกว่า
                  ง. จะติจะชม  ต้องให้สมกับงานที่ทำ
67. เจตนาของผู้เขียน  คือข้อใด
                  ก. ให้ความรู้ในการปราบหญ้าและปรับสนาม
                  ข.แนะนำให้ทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไปตามกำลังที่มีอยู่
                  ค. เห็นอกเห็นใจผู้ทำงาน  และการชมผลงานเป็นเรื่องสำคัญที่สุด
                  ง. ชี้ให้เห็นความแตกต่าง  ระหว่างการปราบต้นโพธิ์กับการปราบหญ้า
68. ข้อความนี้สามารถยกเป็นตัวอย่างในการสั่งสอนกุลบุตรธิดาได้อย่า งเหมาะสมที่สุดในเรื่องใด
                  ก. อย่าทำงานเพียงเพื่อ ?ขายผ้าเอาหน้ารอด?
                  ข. อย่าทำการใดในลักษณะการเกลี่ยและกลบอย่างขอไปที
                  ค. อย่าใช้วิธีเดียวกับงาน 2 แบบที่ต่างลักษณะกัน
                  ง. อย่าติให้เสียงาน  จงแปลงข้อตินั้นให้เป็นคำชม  จะได้ผลมากกว่า
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ  69-73
                  ?แต่คนทั้งปวงบางทีอาจจะลืมเสียสนิทว่า  ชนบทนั่นเองเปรียบเสมือนเปลือกของต้นไม้และคนโดยมากนั้นเมื่อพู ดถึงก็มักจะไปยกย่องที่แก่นไม้มากกว่าเปลือ ก  ยากจะติฉินนินทาใครบางทีก็ยังอุปมาเอาว่าเป็นคนไม่มีแก่นมีแต่เ ปลือก  คือหาสติปัญญาอะไรมิได้  ดูถูกเปลือกแต่ไปยกย่องแก่น  ต้นกล้วยนั้นมีแก่นหรือไม่แต่ก็เลี้ยงชีวิตคนมาไม่น้อยด้วยผลขอ งมั น  ฉันใดก็ฉันนั้นชนบทนั่นเองหล่อเลี้ยงแก่นคือชาวกรุงทุกวันนี้&n bsp; แต่คนก็มาเพ่งหนักเอาที่ในเมืองทุ่มเทส่วนใหญ่ลง ณ ที่นี้ จนเมืองนั้นเองเป็นแหล่งของมลภาวะทั้งปวงไป?
69. สาระสำคัญที่ผู้เขียนต้องการโต้แย้งคืออะไร
                  ก. ในเมืองเป็นแหล่งมลภาวะที่ควรแก้ไข
                  ข. รัฐบาลให้ความสำคัญแก่เมืองมากกว่าชนบท
                  ค. ชนบททำประโยชน์แก่เมืองมาก  แต่ได้รับตอบแทนน้อย
                  ง. สังคมชนบทมีความสำคัญน้อยกว่าในเมือง
70. ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไรในการเขียน
                  ก. แนะนำ                                                                            ข.ปรารถนา
                  ค. เตือนสติ                                                                         ง. เปลี่ยนทรรศนะ
71. จุดเด่นในข้อเขียนนี้ใช้เหตุผลอย่างไร
                  ก.ยกตัวอย่างให้เห็น                                                  ข. ใช้แนวใหม่  ในการเปรียบเทียบ
                  ค. ใช้คำกะทัดรัด                                                            ง. ให้เหตุผลดี
72.จากข้อเขียนนี้ผู้อ่านจะทราบว่าผู้เขียนมีความคิดอย่างไร
                  ก.รักความยุติธรรม                                                         ข.ชอบเปรียบเทียบ
                  ค.ชอบสร้างสรรค์                                                           ง. ชอบชนบท
อ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ 73-74
                  เมื่อก่อนเราเคยได้ยินสำนวนที่ว่า  ?ในน้ำมีปลา  ในนามีข้าว?  แต่ถ้าปลาจะมาอยู่ในนาก็คงไม่ใช่เรื่องแปลก  เพราะปลากินวัชพืช,แมลงศัตรูข้าวหลายชนิด,ช่วยพรวนดินโดยการว่า ยและการหาอาหาร  ปลา 1 ตัว  พอดีกับพื้นที่ 1 ตารางเมตร  พันธ์ปลาที่อาจใช้ในระบบนี้มีหลานชนิด  เช่นปลาไน,ปลายีศกเทศ,ปลานวลจันทร์เทศ,ปลาจีน,ปลานิล,ปลาตะเพีย นและปลาเฉาหรือปลากินหญ้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็สูบน้ำออกให้นาแห้ ง  ปลาจะมารวมอยู่ในคูน้ำโดยรอบ  ข้าวได้เพิ่มขึ้นปลาก็ได้กำไร
 
73. ข้อความนี้ควรให้ชื่อเรื่องตามข้อใด
                  ก.การเลี้ยงปลาในนา         


ขอบคุณ www.testthai1.com
อ่านต่อ คลิ๊ก!!! ...